ΑΡΧΙΚΗ

Η Κρήτη διαθέτει ένα ιδιαίτερα χαρακτηριστικό σεισμοτεκτονικό περιβάλλον τόσο λόγω της γειτνίασης του με το τόξο του Νοτίου Αιγαίου, αλλά και λόγω ιδιαίτερων τοπικών συνθηκών σε κάποιες περιοχές (π.χ. Ηράκλειο). Παράλληλα η Κρήτη είναι πιθανώς από τις πλέον έντονα οικιστικά αναπτυσσόμενες περιοχές της Ελλάδος, με μεγάλο αριθμό υφισταμένων και νέων κατασκευών να σχετίζονται με τουριστικές και εμπορικές δραστηριότητες (ξενοδοχεία, εμπορικά κέντρα κλπ., με μεγάλη συνάθροιση ατόμων). Για τον λόγο αυτό αποκτά ιδιαίτερη σημασία η πρόταση κανονικοποιημένων ελαστικών φασμάτων σχεδιασμού που λαμβάνουν υπόψη τις ιδιαίτερες σεισμοτεκτονικές συνθήκες της περιοχής (π.χ. σεισμοί ενδιαμέσου βάθους, με ιδιαίτερο φασματικό περιεχόμενο).  Aντίστοιχα κανονικοποιημένα φάσματα δεν έχουν ληφθεί υπόψη στην μορφή του φασματικού σχήματος στον Ευρωκώδικα EC8.

Στη γεωτεχνική μηχανική απαντώνται επί το πλείστον δυναμικές φορτίσεις όπως μηχανικές ταλαντώσεις, σεισμικές φορτίσεις, κ.α. Ιδιότητες που σχετίζονται με δυναμικές φορτίσεις είναι, η διατμητική ταχύτητα εγκαρσίων κυμάτων (Vs), το μέτρο διάτμησης (G), ο παράγοντας απόσβεσης (D) και ο λόγος Poisson (ν). Στο προτεινόμενο έργο, μελετώνται οι γεωτεχνικές και γεωφυσικές τεχνικές ως μέθοδοι διερεύνησης των γεωτεχνικών παραμέτρων του υπεδάφους.

Ενώ οι γεωτεχνικές δοκιμές παρέχουν με ακρίβεια τις γεωτεχνικές παραμέτρους με το βάθος, η κατασκευή των γεωτρήσεων και η εκτίμηση των γεωτεχνικών παραμέτρων, είναι ιδιαίτερα δαπανηρή, ασαφής και χρονοβόρα διαδικασία. Οι γεωφυσικές μέθοδοι είναι αποτελεσματικές στη διερεύνηση του υπεδάφους, αλλά τα αποτελέσματά τους δεν μπορούν άμεσα να μεταφραστούν σε μεταβολή των γεωτεχνικών παραμέτρων. Με σκοπό τη πληρέστερη μελέτη του υπεδάφους, σε σταθμούς επιταχυνσιογράφων του Ε.Δ.Ε. (Εθνικού Δικτύου Επιταχυνσιογράφων),  εκτελέστηκαν συμπληρωματικές γεωτεχνικές και τεχνικογεωλογικές εργασίες με ταυτόχρονη διεξαγωγή γεωφυσικών διασκοπήσεων. Το σύνολο των δεδομένων επέτρεψε τη συσχέτιση των φυσικομηχανικών παραμέτρων (από εργαστηριακές/επιτόπου δοκιμές) με τις γεωφυσικές παραμέτρους. Επιπλέον, τα δεδομένα αυτά επέτρεψαν τη διερεύνηση γεωτεχνικών προβλημάτων καθώς και της απόκρισης των σχηματισμών που δομούν την περιοχή σε ενδεχόμενη δυναμική – σεισμική φόρτιση (πρόταση κανονικοποιημένων ελαστικών φασμάτων σχεδιασμού).

ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΟΣ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΜΟΣ ΕΠΙΛΕΓΜΕΝΩΝ ΘΕΣΕΩΝ ΣΤΗΝ ΚΡΗΤΗ ΜΕ ΤΗΝ ΣΥΝΔΥΑΣΤΙΚΗ ΧΡΗΣΗ ΓΕΩΦΥΣΙΚΩΝ ΚΑΙ ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΩΝ ΜΕΘΟΔΩΝ