Προσωπικο

Το μόνιμο προσωπικό του Εργαστηρίου Εφαρμοσμένης Γεωφυσικής αποτελείται από τον Καθηγητή Αντώνιο Βαφείδη (Διευθυντής), τον Δρ. Οικονόμου Νικόλαο (ΕΔΙΠ),  τον Δρ. Κρητικάκη Γεώργιο (ΕΔΙΠ) και τον Ανδρονικίδη Νικόλαο (ΕΤΕΠ),